vrijdag 4 mei 2018

"ONZE" ESSO WORDT SHELL

Van Staveren en Shell tekenden op 27 februari 2018 een nieuwe overeenkomst die de samenwerking verder zal intensiveren. "Shell is al meer dan 70 jaar onze partner. We zijn tot een goede overeenstemming gekomen waardoor we met elkaar de uitdagingen van verandering én vernieuwing in de brandstofmarkt met vertrouwen tegemoet zien. Onze beide kernwaarden lopen naadloos in elkaar over. Elkaar verder helpen was en is nog steeds ons uitgangspunt", zegt Van Staveren.

Voorbereid zijn op de toekomst. Dat is één van de opdrachten die directeur Jitha van Staveren op zich nam, nadat zij in 2016 het familiebedrijf overnam. De intensievere samenwerking is daar een volgende stap in. Dit heeft gevolgen voor enkele van de 37 tankstations van Van Staveren. In juli 2018 gaan de bemande locaties: Esso Almere Buiten, Tank S Randweg (Emmeloord), Tank S Nijkerk en Tank S Lelystad omgekleurd worden naar Shell. Dit geldt voor zowel het voorterrein als de shop. Bovendien zal Van Staveren dit jaar op twee locaties starten met Deli by Shell, het nieuwe shop- en bakery concept van Shell.


UITBREIDING PARKEERPLAATSEN GEREED

Uitbreiding parkeerplaatsen gereed, bouw PBC nadert einde
Vanaf deze week kunnen de nieuwe parkeerplaatsen, aan de linkerkant van de Oostvaarderskliniek, in gebruik worden genomen. Vooruitlopend op de komst van het Pieter Baan Centrum en haar medewerkers, zijn er vanaf nu al ruim 100 extra plaatsen beschikbaar om de auto te parkeren.

Ondertussen nadert de bouw van het nieuwe kantoorgebouw van het PBC zijn einde. In de komende maanden vinden er nog verbouwingswerkzaamheden plaats in de nieuwe verblijfsafdelingen van het PBC. Mede door de vertraging die is opgelopen tijdens de afgelopen winterperiode, vindt de verhuizing van het PBC uit Utrecht pas na de zomer plaats.

Voor de laatste foto’s van het nieuwe Pieter Baan Centrum, kijk op de website van de Oostvaarderskliniek.


donderdag 1 maart 2018

ZENDMAST BIJ DE ESSO

Op 29 september 2017 heeft Vodafone Libertel BV een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de bouw van een zendmast naast het bedrijventerrein de Striptekenaar. Een zendmast is een vrijstaande vakwerkmast met daarop een antenne bevestigd voor mobiele telecommunicatie. Op deze vergunningsaanvraag zijn bij de gemeente meerdere reacties (zienswijzen) binnengekomen.

De gemeente wil u per brief informeren over:

  • het plaatsen van een zendmast in zijn algemeen
  • de noodzaak en locatie van de zendmast
  • welke vervolgstappen genomen moeten worden
     
Deze brief wordt de komende dagen in een deel van de Stripheldenbuurt bezorgd:

De vergunning voor de zendmast is nog niet verleend. De ingediende reacties worden meegenomen in de besluitvorming over de vergunning. Vanwege de ingediende reacties hebben zij besloten om eerst de omgeving uitgebreider te informeren over de motivatie van de locatie van de beoogde zendmast en te reageren op zorgen die geuit zijn. Dat doen zij door middel van deze brief en het organiseren van een inloopbijeenkomst. 
Daarna nemen zij een besluit over de vergunningsaanvraag.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op:

dinsdagavond 13 maart
in de Cartoon, 
Gerrit Th. Rotmanlaan 28 
vanaf 19:30-21:00 uur

Het is voor de gemeente prettig te weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. U kunt zich voor deze inloopavond aanmelden via het e-mailadres buiten@almere.nl, onder vermelding van ‘inloopbijeenkomst zendmast Stripheldenbuurt’. 

Uw aanmelding ontvangen zij graag voor 9 maart 2018.

BEWONERSADVIESGROEP ZONNEVELD ALMERE BUITEN A6

Beste geïnteresseerde,

Op 31 januari 2018 hebben ruim 120 mensen de openbare inloopbijeenkomst bezocht over de mogelijke komst van een zonneveld tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Zij hebben aangegeven wat hun zorgen, vragen, wensen en ideeën zijn. Ook hebben de aanwezigen geschetst hoe het gebied in hun ogen het beste kan worden ingericht. Door de bijeenkomst hebben wij een goed beeld gekregen van wat er leeft.

De inbreng van de aanwezigen staat binnenkort op de website van de gemeente. U ontvangt een alert als het zover is. Op basis van onder andere deze inbreng werken we de komende periode aan de uitgangspunten voor het zonneveld en de inrichting van het gebied.

Bewonersadviesgroep: loting
We starten een bewonersadviesgroep om ons te adviseren over de uitgangspunten voor een zonneveld op deze locatie. Die we gaan vastleggen in een concept Nota van Uitgangspunten. Op 31 januari hebben ongeveer 30 mensen aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen. Wij hebben plek voor 10 mensen, daarom gaan we loten. We loten op basis van een evenredige verdeling op basis van de huidige aanmeldingen.  Dat betekent dat er plek is voor 4 mensen uit de hoogbouw en 4 uit de laagbouw langs de Lage Vaart, en 2 bewoners uit de rest van de buurt.

Voor de leden van de bewonersadviesgroep geldt een aantal spelregels. Deze vindt u in de bijlage.

De bijeenkomsten van de bewonersadviesgroep staan gepland op:

·        woensdag 11 april 2018 van 19:00 tot 21.30 uur

·        woensdag 30 mei 2018 van 19:00 tot 21.30 uur

De loting vindt plaats op 7 maart. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen van ons persoonlijk bericht. We publiceren de namen ook op de gemeentelijke website. Wilt u zich alsnog aan- of afmelden voor de bewonersadviesgroep? Dan hoor ik dat graag uiterlijk dinsdag 6 maart. Geef daarbij a.u.b. aan of u in de hoogbouw, laagbouw of rest van de buurt woont.

Openbare eindbijeenkomst
We zijn voornemens om op woensdag 5 september het eindresultaat van het schetsproces (de concept Nota van Uitgangspunten) met de bewonersadviesgroep te presenteren. Deze datum kunt u alvast met potlood reserveren in uw agenda. De aanwezigen kunnen dan een laatste advies aan ons meegeven. De adviezen kunnen nog leiden tot aanpassingen in de Nota van Uitgangspunten. Het college van B&W beslist uiteindelijk over het stuk en zal daarna de gemeenteraad consulteren.

Mocht u vragen hebben dan horen Julius van Manen (gemeente Almere; jvanmanen@almere.nl) en ik (peter.oosterloo@rijksoverheid.nl) het graag via de mail.

Met vriendelijke groet,

Peter Oosterloo
Projectleider

Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

maandag 29 januari 2018

OPEN DAG OOSTVAARDERSKLINIEK17 maart 2018:
Open Dag TBS Nederland, ook in de Oostvaarderskliniek!

Op zaterdag 17 maart 2018 openen zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken hun deuren voor het publiek uit heel Nederland. Ook FPC de Oostvaarderskliniek doet hieraan mee en uiteraard bent u, als buurtbewoner, hiervoor van harte uitgenodigd! Een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren van de Oostvaarderskliniek en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid.

Inschrijven (=verplicht) vanaf  5 februari 07.00
Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan vanaf maandag 5 februari (om 7.00 uur) tot en met zondag 25 februari via www.tbsnederland.nl. Houd deze website in de gaten en wees er op tijd bij!

Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol.

De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Om bezoekers aan te melden, heeft u van alle bezoekers de nummers van hun legitimatiebewijs nodig.

Programma FPC de Oostvaarderskliniek
Vanaf 09.00 uur wordt u welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers. Om 10.00 uur verzorgt de kliniek een presentatie, waarin u meer te weten komt over de Oostvaarderskliniek en de tbs-behandeling. Om 10.30 uur starten de rondleidingen. De Open Dag is om 12.30 uur afgelopen.

TBS Nederland
In 2018 is het de vierde keer dat fpc’s en fpk’s gezamenlijk een Open Dag organiseren. De fpc’s en fpk’s werken samen onder de naam ‘TBS Nederland’. Op de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl wordt informatie over tbs centraal en eenduidig aangeboden en wordt een visie gegeven op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.

zaterdag 27 januari 2018

VERBINDINGSWEG TUSSEN DAAN HOEKSEMASTRAAT EN DE DICK BOSSTRAAT

De burgemeester en wethouder hebben besloten tot de aanleg van een verbindingsweg tussen de Daan Hoeksemastraat en de Dick Bosstraat in de Stripheldenbuurt te Almere Buiten, inclusief het plaatsen van de bijbehorende bebording en verkeerstekens.

Daarbij hebben ze rekening gehouden met de volgende punten:

  1. De te nemen maatregel staat in het inrichtingsplan Almere Buiten Stripheldenbuurt 3T1 en 3T2 23-04-2012 van de gemeente Almere.
  2. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.
  3. Het bestemmingsplan Stripheldenbuurt 2006 laat de verbindingsweg toe.
In de onderstaande kaart de mogelijke overlast wat betreft  verkeer en parkeren (mogelijk is deze laatste overlast er al) rond de begin- en eindtijden van de school. 
Bewoners aldaar kunnen zelf beter inschatten wat deze verbinding betekent voor hun huis en overlast.


Wilt u de bovenstaande kaart beter bekijken, kijk dan hier:


De volledige tekst over deze verbinding kunt u hier vinden. 


Daar staat ook hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen deze verbinding.